Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2018
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działek nr 1632/77 i 1633/77 położonych przy ul. Leśnej w Tychach
6 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 31.08.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy al. Niepodległości 58
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 6
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2017r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/487/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/547/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finasowej Województwu Śląskiemu w Katowicach na finasowanie bieżącej konserwacji starego koryta rzeki Gostynka w km 0+000- 4+500
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
Powrót