Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22.06.2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
2 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/477/16 Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017roku z budżetu miasta Tychy dla MZBM w Tychach
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22.06.2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2018 - 2021
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 4117/73 i 4123/79, położonych przy al.Jana Pawła II w Tychach
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1617/240 i 464/240, położone przy ul. Promnickiej w Kobiórze
8 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2017 r.
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy
Powrót