Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały RM Tychy ws wyrażenia opinii przez RM Tychy o wejściu miasta Tychy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego zw. metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 o zw. metropolitalnymw województwie śl.
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.05.2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
5 Projekt Uchwały Rady MIasta Tychy z dnia 25.05.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.05.2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25.05.2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2016 r.
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie poparcia Karty Samorządności
Powrót