Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
2 Projekt uchwały z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
3 Projekt uchwały z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok.
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
8 Projekt uchwały z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.11.2017r w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r.
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Objazdowej
Powrót