Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy dnia 30 października 2014r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.05.2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.05.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19.05.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 16.05.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego"
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystegow prawo własności
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2015 r.
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/325/2016 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca
Powrót