Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Flamingów i Dołowej
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bojszowach przy ul. Barwnej
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Tychach przy ulicy Zimorodków
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy.
7 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
8 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.03.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.03.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego
Powrót