Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok
2 Projekt uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
3 Projekt uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
4 Projekt uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
5 Projekt uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2020
6 Projekt uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy
8 Projekt uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017
9 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr kat. 3656/95, stanowiącej własność Gminy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.
Powrót