Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. ws zmiany Uchwały Nr XIII/183/15 RM Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2017
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Szkolnej
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Wilczej
6 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.
7 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/257/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
9 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
10 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad i warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach dotyczącej procedur obowiązujących w zakresie windykacji (...)
14 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
15 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Powrót