Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy al. Piłsudskiego
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Suble w Tychach
3 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III
5 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
6 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 94
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/682/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Browarowej
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/684/13 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Spacerowej i Małej Alei Róż
9 Projket uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie planu pracy Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” na II półrocze 2015 r.
10 Projekt uchwały Rady Mista Tychy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
12 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
13 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/777/14 Rady Miasta Tychy z dnia 06.02.2014 w spr. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu zmienionej uchwałą Nr XLVI/933/14
Powrót