Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 27 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Cielmickiej i Strefowej
2 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
3 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
4 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
5 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tychy
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015r. w sprawie zmiany uchwały ws. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2015r. z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach programu LEMUR z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach"
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w ramach programu ELENA w Banku Handlowym S.A. w Warszawie na termomodernizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały
11 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji 76
12 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 11
13 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Estetycznej 7
14 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2016
15 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”
16 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”
17 Projekt uchwały RM Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr 0150/XLI/925/10 RM Tychy z dnia 25.03.2010r. ws. Statutu Osiedla „Stare Tychy” oraz uchwałę nr XLII/850/14 z dnia 29.05.2014r. ws. Statutu Osiedla „Anna”
Powrót