Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)
2 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Poprzecznej
4 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
5 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.05.2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.05.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.05.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
8 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej 18
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
10 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej oddalającej protest wyborczy
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2014 r.
Powrót