Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2014 - 2018
1 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2016 - 2021
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Tychy na lata 2015-2020+
5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.
6 projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa na oddanie w użytkowanie wieczyste części udziału w lokalu powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na lokal użytkowy
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26.11.2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.
9 Projekt uchwały RM Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. ws uchylenia uchwały Nr XVII/234/92 RM w Tychach z dnia 5 marca 1992 r. ws ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu (z póź. zm.)
10 Projekt uchwały RM Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykon.jp (z późn. zm.)
Powrót