Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wniesienia aportu do spółki z o.o. Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr 0150/659/2001 z dnia 28.06.2001r w sprawie korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z - 1"
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie uchylenia uchwały nr 0150/XLVIII/903/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny".
9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy
10 Projekt uchwały w sprawie udziału Miasta Tychy w działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Powrót