Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy
2 Projekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia "Strategii mieszkaniowej miasta Tychy na lata 2006-2013"
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.06.2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.06.2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.06.2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.
8 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Tychy oraz jednostkom organizacyjnym gm
9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Zarządu Oświaty
10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej, których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
11 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/858/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wysokośco poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 29.06.2006r. w spr. akceptacji wyników rokowań w spr. przystąpienia do Tyskie Drogi Sp. z o.o. w Tychach
Powrót