Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 01.09.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXII/462/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia wniosku o dofinan. z Fund. Spójności „Kompleks. prog.gosp.wodno-ściekowej m.Tychy"
4 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie rozwiązania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania Kodeksu Etyki Radnego
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie lokalnych inicjatyw
6 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 01.09.2005r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007-2009 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach
7 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 01.09.2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/XXIX/564/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków PFGZGiK
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 01.09.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/565/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005 rok
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 01.09.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.
Powrót