Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt uchwały w sprawie zmiany w taryfie opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
2 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 0150/XXXIII/619/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r.
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychyw sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
5 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania pana radnego Jerzego Sienickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy, w związku z wnioskiem grupy radnych
6 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2004 r.
7 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotyczący zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Tychy, a przedsiębiorstwem prywatnym
8 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego "Śródmieście" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
9 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie likwidacji Funduszu Poręczeń Kredytowych i upoważnienia Zarządu Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy Spółki Akcyjnej w Tychach do zadysponowania środkami Funduszu.
10 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
11 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Tychy
12 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004r. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy (na sesję w dniu 28.04.2005r.).
13 Projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 28.04.2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok
14 Projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 28.04.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.
Powrót