Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przekształcenia publicznych szkół dla młodzieży w Zespole Szkół nr 2, przy ul. Andersa 20
2 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia publicznej szkoły dla młodzieży: Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, przy al. Bielskiej 100...
3 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4 w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2005 rok
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Tychach ul.Batorego 57
7 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2005r. (na sesję w dniu 24.02.2005r.)
8 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi właścicieli działek położonych między ul. Sikorskiego i Al. Bielskiej na działalność Zarządu Miasta poprzedniej kadencji
9 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej pobierania przez Urząd Miasta Tychy opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
10 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
Powrót