Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r. (na sesję w dniu 28.10.2004r.)
2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/505/04 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Honorata”
3 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy
4 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie likwidacji środka specjalnego utworzonego przy Miejskim Zarządzie Targowisk z siedzibą w Tychach.
5 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Targowisk z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12.
6 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach.
7 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Tyski Zakład Usług komunalnych z siedzibą w Tychach.
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy ul. Narcyzów 24 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy
10 Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Nałkowskiej - al. Jana Pawła II.
Powrót