Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin i osób
- ochrony i promocji zdrowia
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- rewitalizacji

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz.1817 j.t.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin i osób
- ochrony i promocji zdrowia
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- rewitalizacji

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: www.tychy.engo.org.pl a następnie złożyć ją osobiście w Referacie Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
- podpis elektroniczny, 
- profil zaufany ePUAP,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu).


Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 22 grudnia 2017 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.


Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie konkursowe,

2. wzór oferty.

Data start 2017-12-01
Data koniec 2017-12-23
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2017-12-01
  1. 2017-12-01 09:05:02 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-12-01 09:04:21 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-12-01 09:03:39 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-12-01 09:03:08 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-12-01 09:00:20 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2017-12-01 08:59:49 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót