Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży propagującego zdrowy styl życia"

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817 j.t.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 918 lub 917, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku”, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:

- podpis elektroniczny, 

- profil zaufany ePUAP.

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 25.09.2017 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

2.Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. 2016, poz. 1300).

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie       

2. wzór oferty

Data start 2017-09-01
Data koniec 2017-09-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęKonopczyńska Urszula
Data wytworzenia informacji2017-09-01
  1. 2017-09-01 12:11:51 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-09-01 12:11:32 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-09-01 11:26:52 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-09-01 11:26:31 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-09-01 10:26:33 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  6. 2017-09-01 10:25:55 Konopczyńska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót