Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i rewitalizacji

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz.1817 j.t.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:

a. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. rewitalizacji.

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Oferty należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: www.tychy.engo.org.pl a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 lub w formie pisemnej (poczta)
lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
- podpis elektroniczny,
- profil zaufany ePUAP

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 7 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu).
Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w wersji papierowej lub w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE nie będzie objęta procedurą konkursową. Procedurą konkursową objęta również nie będzie oferta, która wpłynie po 7 lipca 2017 r.

Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie konkursowe,

2. wzór oferty.

Data start 2017-06-14
Data koniec 2017-07-08
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKoniarczyk Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2017-06-14
  1. 2017-06-14 12:06:52 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-06-14 12:05:49 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-06-14 12:01:57 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-06-14 11:59:56 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-06-14 11:59:14 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2017-06-14 11:58:46 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót