Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz. 239 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
w zakresie:


a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
c. ochrony i promocji zdrowia

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Oferty należy składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2014r, poz. 1114 j.t.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej uwierzytelnione za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2013r, poz. 262, z późn. zm.), albo profilu zaufanego ePUAP, w terminie do 8 kwietnia 2016 r. do godziny 13.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Istnieje możliwość przygotowania i przesłania oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem: www.tychy.engo.org.pl.
UWAGA: Przesłanie oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO nie zwalnia z obowiązku dostarczenia systemowo wygenerowanego wydruku w sposób określony powyżej.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie

2. wzór oferty

3. załącznik numer 1

Data start 2016-03-17
Data koniec 2016-04-08
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2016-03-17
  1. 2016-03-17 16:40:35 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-03-17 16:39:25 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-03-17 16:37:03 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2016-03-17 16:36:24 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2016-03-17 16:35:31 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2016-03-17 16:30:58 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2016-03-17 16:30:14 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2016-03-17 16:29:49 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót