Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/ partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Treść

Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania wniosku projektowego oraz realizacji projektu, mającego na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców osiedla Osada w Tychach

Data start 2016-03-08
Data koniec 2016-03-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęNowak Bożena
Osoba wprowadzająca informacjęPejs Justyna
Data wytworzenia informacji2016-03-08
  1. 2016-03-08 10:15:11 Pejs Justyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-03-08 09:54:46 Pejs Justyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-03-08 09:53:23 Pejs Justyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2016-03-08 09:46:26 Pejs Justyna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2016-03-08 09:46:09 Pejs Justyna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2016-03-08 09:45:41 Pejs Justyna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2016-03-08 09:44:53 Pejs Justyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót