Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofeń na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresle wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 918 lub 917, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku”, lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2014r, poz. 1114 j.t.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, uwierzytelnione za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2013r, poz. 262, z późn. zm.) albo profilu zaufanego ePUAP – w terminie do 11.01.2016 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

2.    Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

3. Istnieje możliwość przygotowania i przesłania oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem www.tychy.engo.org.pl.

UWAGA: Przesłanie oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO nie zwalnia z obowiązku dostarczenia systemowo wygenerowanego wydruku w sposób wskazany w punkcie 1. 

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie

2. wzór oferty

3. regulamin komisji konkursowej

Data start 2015-12-18
Data koniec 2016-01-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCiepał Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2015-12-18
  1. 2015-12-17 11:41:53 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-12-17 11:38:38 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-12-17 11:37:41 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  4. 2015-12-17 11:37:14 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót