Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 lub 510 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2014r, poz. 1114 j.t.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej uwierzytelnione za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2013r, poz. 262, z późn. zm.), albo profilu zaufanego ePUAP, w terminie do 22 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu).

Istnieje możliwość przygotowania i przesłania oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem: www.tychy.engo.org.pl.

UWAGA: Przesłanie oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO nie zwalnia z obowiązku dostarczenia systemowo wygenerowanego wydruku w sposób określony powyżej.


Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie:

2. wzór oferty

3. załącznik numer 1

4. załącznik numer 2

Data start 2015-12-01
Data koniec 2015-12-22
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2015-12-01
  1. 2015-12-01 15:21:32 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-12-01 15:17:21 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-12-01 15:15:55 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2015-12-01 15:15:29 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2015-12-01 15:15:15 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2015-12-01 15:13:12 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2015-12-01 15:11:47 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót