Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz.1118 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działalności na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku” oraz nazwą zadania konkursowego (należy wpisać rodzaj zadania wymieniony w punkcie  Ia.; Ib.; niniejszego ogłoszenia) – w terminie do 6 maja 2015r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie

2. wzór oferty

Data start 2015-04-14
Data koniec 2015-05-06
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2015-04-14
  1. 2015-04-14 15:28:36 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-04-14 15:28:00 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-04-14 15:27:19 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2015-04-14 15:26:38 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2015-04-14 15:25:59 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2015-04-14 15:25:42 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2015-04-14 15:22:42 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2015-04-14 15:21:39 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót