Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 510, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku” oraz nazwą zadania konkursowego (należy wpisać rodzaj zadania wymieniony w punkcie  Ia.; Ib.; (w przypadku zadania Ia.1 należy wpisać nazwę zadnia zgodnie z punktami: a i/lub b i/lub c) - w terminie do 2 kwietnia 2014 r.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie

2. wzór oferty

3. oświadczenie

Data start 2014-03-10
Data koniec 2014-04-02
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2014-03-10
  1. 2014-03-10 14:05:45 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-03-10 13:56:37 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2014-03-10 13:47:50 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2014-03-10 13:47:21 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2014-03-10 13:46:55 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót