Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Treść

Uwaga! Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu.

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych  w następujących obszarach:
I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
III. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
IV. promocji i organizacji wolontariatu

W związku z aktualną sytuacją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2, wymogiem jest podjęcie przez Oferentów wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy. 
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.

Minimalny finansowy wkład organizacji wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego).

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2023 r. 
1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:
- wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  20 stycznia 2023 roku osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój 509 lub za pośrednictwem poczty. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia pokój 509 przy ul. Niepodległości 49 – nie data nadania w urzędzie pocztowym lub podpisać elektronicznie i wysłać przez ePUAP.
2. W przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania.
3. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
4. Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Pliki do popbrania: 
1. ogłoszenie
2. oświadczenie - dotyczy sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią

Data start 2022-12-29
Data koniec 2023-01-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzmigiel Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-12-29
  1. 2022-12-29 14:27:11 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-12-29 14:25:54 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-12-29 13:25:19 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót