Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku pod nazwą „Prowadzenie na terenie miasta Tychy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Treść

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączeniu. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z pełną treścią Ogłoszenia. Na prowadzenie każdego punktu należy złożyć osobną ofertę.

Ofertę wraz z załącznikami, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:

a)  wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2022 roku do godziny 14.00 w Urzędzie Miasta Tychy, przy ul. Barona 30 pokój 209. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym.
b)  w przypadku składania osobiście i pocztą należy ofertę złożyć w kopercie (na kopercie należy dookreślić, którego zadania/punktu oferta dotyczy).
c)  dopuszcza się także możliwość złożenia oferty konkursowej wyłącznie w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego bądź za pomocą profilu zaufanego. W tym przypadku wygenerowany plik oferty za pomocą Generetora eNGO wraz z załącznikami, podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym należy przesłać na skrzynkę e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2022 roku do godziny 14.00.

Oferty wraz z załącznikami złożone wyłącznie w Generatorze lub wyłącznie papierowo/epuap, nie będą podlegać ocenie merytorycznej

Data start 2022-10-26
Data koniec 2022-11-17
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2022-10-26
  1. 2022-10-26 14:21:46 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-10-26 14:12:24 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót