Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Treść

Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu. Celem konkursu jest wyłonienie realizatora zadania publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.

Minimalnym finansowy wkład organizacji wynosi 1% liczony od wartości dotacji.

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne. Termin realizacji zadania: Realizacja zadania opisanego w ofercie może nastąpić nie wcześniej niż od 25 sierpnia 2022 r., a zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2022 r. 

Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie: wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia pokój 509 przy al. Niepodległości 49, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP. W przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Niepodległości 49 – nie data nadania w urzędzie pocztowym.

Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Data start 2022-07-19
Data koniec 2022-08-12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzmigiel Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-07-19
  1. 2022-07-19 10:07:08 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-07-19 10:04:28 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót