Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie rewitalizacji

Treść

Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu. Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie: wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych ul. Barona 30 pokój 209, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP.
2. W przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie.
3. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Barona 30 pokój 209 – nie data nadania w urzędzie pocztowym.
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
5. Oferty złożone w Generatorze wniosków eNGO, bez złożenia ich papierowo/ePUAP w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Data start 2022-03-31
Data koniec 2022-04-22
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2022-03-31
  1. 2022-03-31 15:52:27 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót