Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Treść

Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu. Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19:
- rekomenduje się przygotowanie oferty z uwzględnieniem możliwość realizacji działań w formie online,
- oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.
Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1% liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.
We wzorze oferty punkt 5 „Opis zakładanych rezultatów” oraz punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie:
a) ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych pokój 509 przy al. Niepodległości 49, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP.
b) w przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;
2. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
3. Oferty złożone w Generatorze wniosków eNGO, bez złożenia ich papierowo/ePUAP w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Data start 2022-02-07
Data koniec 2022-03-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-02-07
  1. 2022-02-07 11:35:00 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-02-07 11:27:17 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót