Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Treść

Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu. Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadania publicznego w obszarze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19:
- oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy,
- liczbę uczestników zadania należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza dotyczących zachowania reżimu sanitarnego

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.
Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.
Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, natomiast otwarcie sklepu socjalnego i klubokawiarni z dniem 31 marca 2022 roku.  

Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę wraz z załącznikiem należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:
a) ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2022 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych pokój 509 przy al. Niepodległości 49, lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP
b) w przypadku składania oferty osobiście, dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie. Składając ofertę za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym.
Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Pliki do pobrania:
- ogłoszenie 
- oświadczenie VAT

Data start 2022-01-18
Data koniec 2022-02-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBielas Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-01-18
 1. 2022-02-04 12:33:56 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2022-02-04 12:30:29 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2022-02-04 12:20:42 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2022-01-18 13:53:27 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2022-01-18 13:52:53 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2022-01-18 13:52:37 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2022-01-18 13:51:47 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2022-01-18 13:50:28 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2022-01-18 13:48:47 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2022-01-18 13:47:22 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2022-01-18 13:06:51 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót