Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Treść

Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu. Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadania publicznego w obszarze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19:
- oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy,
- liczbę uczestników zadania należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza dotyczących zachowania reżimu sanitarnego.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.
Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.
Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:
Termin realizacji zadań: od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, natomiast otwarcie sklepu socjalnego i klubokawiarni z dniem 1 marca 2022 roku.  
1. Ofertę wraz z załącznikiem należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:
a) ofertę i załącznik należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych pokój 509 przy al. Niepodległości 49, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;
b) w przypadku składania osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
2. Oferta i załącznik  powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
3. Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Pliki do pobrania:
- ogłoszenie 
- oświadczenie VAT

Data start 2021-11-26
Data koniec 2022-01-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2021-11-26
  1. 2021-12-20 09:57:08 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-12-20 09:50:04 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-11-26 08:57:11 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-11-26 08:53:12 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2021-11-26 08:44:18 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2021-11-26 08:42:14 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2021-11-26 08:39:32 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót