Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Treść

Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu.

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w ww. obszarach.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19:

- rekomenduje się przygotowanie oferty z uwzględnieniem możliwość realizacji części i/lub wszystkich działań w formie online,

- Oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy,

- liczbę uczestników zadania należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza dotyczących zachowania reżimu sanitarnego.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.

Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Termin realizacji zadań: od 3 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wyjątek stanowi zadanie numer III. 5 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym gdzie termin realizacji zadania publicznego ustala się od 3 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

1.   Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:

a)     ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych pokój 509 przy al. Niepodległości 49, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;

b)    w przypadku składania osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie

2.   Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

3.   Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta, przygotowana w Generatorze.

Pliki do pobrania:

- ogłoszenie 

Data start 2021-11-19
Data koniec 2021-12-10
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2021-11-19
  1. 2021-11-19 13:11:33 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-11-19 13:11:08 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-11-19 13:08:27 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-11-19 13:03:28 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót