Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie rewitalizacji w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Treść

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączeniu. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z pełną treścią Ogłoszenia. Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.) Prezydent miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert narealizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie rewitalizacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
- rekomenduje się przygotowanie oferty z uwzględnieniem możliwość realizacji części  i/ lub wszystkich działań w formie online,
- oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.
Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.
Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

Termin realizacji zadań: od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Termin, miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:
a)     ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 roku w Biurze Podawczym – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Tychy (parter) przy al. Niepodległości 49, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym.
b)    w przypadku składania osobiście i pocztą należy ofertę złożyć w kopercie.
2.   Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
3.   Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta przygotowana w Generatorze.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert - opisane w pełnej treści ogłoszenia konkursowego.

Data start 2021-04-26
Data koniec 2021-05-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2021-04-26
  1. 2021-04-26 14:46:08 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-04-26 14:42:22 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-04-26 14:36:39 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-04-26 14:35:26 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  5. 2021-04-26 14:33:27 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót