Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Treść

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057t.j. z dnia 2020.06.18) Prezydent miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

1.  Ofertę, należy składać w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub drogą pocztową na adres Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy, (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
- podpis elektroniczny,
- profil zaufany ePUAP

w terminie do 12 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie, w której złożona zostanie oferta lub piśmie ogólnym (w przyapdku ePUAP) należy dookreślić nawę zadania.

2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

3. Należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania oferenta(-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

4. Należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpis do właściwego rejestru i cel działania Podmiotu, chyba że istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zleceniodawcę wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Podmiot jest wpisany do prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychów ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

5. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

6. Ewentualne załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku składania kserokopii, osoby reprezentujące oferenta powinny potwierdzić jej zgodność z oryginałem (podpis oraz data uwiarygodnienia).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Data start 2021-01-19
Data koniec 2021-02-12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2021-01-19
  1. 2021-01-19 11:23:29 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-01-19 11:22:36 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-01-19 11:22:09 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót