Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Treść

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączeniu. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z pełną treścią Ogłoszenia.

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) Prezydent miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert narealizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:
I. ochrony i promocji zdrowia
II. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
III. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
IV. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
V. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
VI. promocji i organizacji wolontariatu
w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace  a następnie:
a) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku w Biurze Podawczym – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Tychy (parter) przy al. Niepodległości 49, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym.
b) w przypadku składania osobiście i pocztą należy wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty złożyć w kopercie,
c) na kopercie lub w piśmie ogólnym (w przypadku ePUAP) należy dookreślić zakres zadania i jego nazwę.
UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzenia złożenia oferty na adres zdrowie@umtychy.pl, w treści widomości email należy dookreślić zakres zadania i jego nazwę.
2. Potwierdzenie powinno zostać podpisane przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
3. Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora wniosków eNGO. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
5. Należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania oferenta (-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
6. Należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpis do właściwego rejestru i cel działania Podmiotu, chyba że istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zleceniodawcę wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Podmiot jest wpisany do prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychów ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
7. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
8. Ewentualne załączniki muszą być opatrzone datą oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku składania kserokopii, osoby reprezentujące Oferenta powinny potwierdzić jej zgodność z oryginałem (podpis oraz data uwiarygodnienia).
9. Przed podpisaniem umowy obowiązkowe jest dostarczenie przyjętej do realizacji oferty wraz z załącznikami, która jest podpisana i której numer sumy kontrolnej jest zgodny z numerem nadanym w chwili jej złożenia w Generatorze wniosków eNGO.

Data start 2020-11-26
Data koniec 2020-12-17
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2020-11-26
  1. 2020-11-26 16:37:49 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-11-26 16:36:27 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-11-26 16:36:09 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-11-26 16:32:24 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-11-26 16:31:37 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót