Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn:" Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej."

Treść
Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączeniu. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z pełną treścią Ogłoszenia.
 

   1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace , a następnie:

            a)  wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2020 roku do godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach , nie data nadania w urzędzie pocztowym.

            b)  w przypadku składania osobiście i pocztą , należy wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty złożyć w kopercie,

            c)  na kopercie lub w piśmie ogólnym (w przypadku ePUAP) należy dookreślić czy oferta dotyczy punktu NPP czy NPO ze wskazaniem adresu o którym mowa w rozdziale IV ogłoszenia ust. 2.

UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzenia złożenia oferty na adres agata.gasz.solik@umtychy.pl.

    2. Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora wniosków eNGO. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora wniosków, nie będą podlegać ocenie.

    3. Potwierdzenie powinno zostać podpisane przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

 
Data start 2020-10-15
Data koniec 2020-11-06
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2020-10-15
  1. 2020-10-15 14:24:02 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-10-15 14:23:39 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-10-15 13:51:11 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-10-15 13:50:37 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-10-15 13:49:25 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót