menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM
PDF Drukuj
INFORMACJE ARCHIWALNE
Otwarte konkursy ofert
Tytuł:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Treść:

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:
I.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
II.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
III.    ochrony i promocji zdrowia
IV.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
V.    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Kompletną ofertę, należy przygotować i wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście do dnia 20 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Podawczym – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Tychy (parter) przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta)  lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP. Oferta powinna być zaadresowana do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

UWAGA: Oferta, która wpłynie po 20 lipca 2020 r. lub wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Data start: 2020-06-29
Data koniec: 2020-07-20
Załączniki:
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Bińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca
informację:
Szmigiel Anna
Data wytworzenia
informacji:
2020-06-29

Rejestr zmian:

  • 2020-06-29 13:50:50 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu