Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Treść

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:
I. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
II. rewitalizacji
III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
IV. ochrony i promocji zdrowia
V. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
VI. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście do dnia 20 marca 2020 r. (decyduje data wpływu) do godziny 13.30 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP.
Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
UWAGA: Oferta, która wpłynie po 20 marca 2020 r. lub wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Data start 2020-02-28
Data koniec 2020-03-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2020-02-28
  1. 2020-03-12 13:52:20 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-03-12 13:52:00 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-12 13:44:32 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-02-28 09:15:24 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-02-28 09:01:48 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2020-02-28 08:59:31 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2020-02-28 08:57:59 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót