Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Treść

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r, poz.688t.j. z dnia 2019.04.12) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresach:

I. ochrony i promocji zdrowia
II. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
III. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
IV. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
V. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
VI. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
VII. rewitalizacji

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kompletną ofertę, należy przygotować i wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonegokwalifikowanym podpisem elektronicznym bądźuwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP, w terminie do 24 grudnia 2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 24 grudnia 2019 r. po godzinie 10:00 nie będzie objęta oceną merytoryczną. Ponadto z powodu blokady ELEKTRONICZNEGO GENERATORA eNGO termin składania ofert zostaje wydłużony.

Pliki do pobrania:
ogloszenie konkursowe
informacja do konkursu

Data start 2019-11-28
Data koniec 2019-12-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2019-11-28
  1. 2019-12-23 13:26:08 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-11-28 17:07:37 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-11-28 17:07:34 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-11-28 17:07:20 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2019-11-28 16:36:56 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2019-11-28 16:31:07 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2019-11-28 16:27:38 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2019-11-28 16:23:15 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  9. 2019-11-28 16:22:17 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót