Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom spolecznym oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536  z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

b.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c.  ochrony i promocji zdrowia.

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Do pobrania pliki:

1. ogłoszenie konkursowe

2. formularz oferty

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2013-03-25
  1. 2013-03-25 11:40:17 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-03-25 11:39:44 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-03-25 11:39:17 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót