Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Treść

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r, poz.688 t.j.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace  a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 509a i 510 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP, w terminie do 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z uwzględnieniem § 2 Rozporządzenia.

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 30 sierpnia 2019 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie konkursowe

Data start 2019-08-08
Data koniec 2019-08-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSojka Magdalena
Data wytworzenia informacji2019-08-08
  1. 2019-08-08 13:05:32 Sojka Magdalena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-08-08 13:03:18 Sojka Magdalena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót