Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1. ochrony i promocji zdrowia

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 z poźn.zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1. ochrony i promocji zdrowia
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace  a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 510 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP, w terminie do 21 marca 2019 r. (decyduje data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z uwzględnieniem § 2 Rozporządzenia.

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 21 marca 2019 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie konkursowe,

2. wzór oferty.

Data start 2019-02-28
Data koniec 2019-03-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSojka Magdalena
Data wytworzenia informacji2019-02-28
  1. 2019-02-28 15:02:26 Sojka Magdalena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-02-28 15:01:07 Sojka Magdalena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót