Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r, poz.450 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 918 lub 917, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku”, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
- podpis elektroniczny, 
- profil zaufany ePUAP.
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 30.01.2019 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. 2016, poz. 1300).

Data start 2019-01-07
Data koniec 2019-01-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2019-01-07
  1. 2019-01-07 08:38:02 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-01-07 08:37:33 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót