Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie

I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
IV. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r, poz.450 j.t.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:
I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
IV. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace  a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 510 i 511 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
- podpis elektroniczny,
- profil zaufany ePUAP,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 16 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu).


Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 16 lipca 2018 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie konkursowe,

2. wzór oferty.

Data start 2018-06-22
Data koniec 2018-07-17
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSojka Magdalena
Data wytworzenia informacji2018-06-22
  1. 2018-06-22 09:34:14 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-06-22 09:06:24 Sojka Magdalena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-06-22 09:02:50 Sojka Magdalena - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-06-22 08:59:43 Sojka Magdalena - Edycja istniejącej informacji
  5. 2018-06-22 08:59:21 Sojka Magdalena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót