Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r, poz.450 j.t.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin, miejsce i sposób składania ofert.

Kompletną ofertę, należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl  a następnie złożyć ją osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 510 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:

- podpis elektroniczny, 

- profil zaufany ePUAP

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. 2016, poz. 1300).

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 30 kwietnia 2018 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Szczegóły w załączych plikach.

Pliki do pobrania:

1. ogloszenie konkursu ofert;

2. wzór oferty

Data start 2018-04-06
Data koniec 2018-04-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2018-04-06
  1. 2018-04-06 10:35:30 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-04-06 10:34:34 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-04-06 09:47:01 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-04-06 09:44:17 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  5. 2018-04-06 09:43:49 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót