Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Harcerskiej, Jaśkowickiej i linii kolejowej nr 139 w Tychach

Treść

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr LVII/1079/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Harcerskiej, Jaśkowickiej i linii kolejowej nr 139 w Tychach. [1]

Każdy zainteresowany [2], wyżej wymienionym projektem planu miejscowego, może składać wnioski w terminie do 27 lutego 2024 r. [1]

Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, a także oznaczenia nieruchomości wraz ze wskazaniem czy interesariusz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski należy składać na piśmie, z wykorzystaniem formularza, w postaci [3][4]:

1)   papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

2)   elektronicznejza pomocą:

a)   elektronicznej skrzynki podawczej (/UMTychy/skrytka) i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

b)   poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

 

Formularz wniosku [4] oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych [5] dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (http://bip.umtychy.pl) w zakładce Planowanie Przestrzenne " Obwieszczenia " 2024 " Styczeń oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst wyżej wymienionej uchwały znajdują się:

1)   do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,

2)   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (http://bip.umtychy.pl) w zakładkach:

a)   Planowanie Przestrzenne " Dokumenty planistyczne " Przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b)   Uchwały Rady Miasta " 2024" Styczeń.

 

z up. Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr inż. arch. Magdalena Zdebel

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

 

Podstawa prawna:

[1] art. 17 pkt 1, art. 8h Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

[2] art. 8e u.p.z.p.;

[3] art. 8g u.p.z.p.;

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509);

[5] art. 8a ust. 1, art. 8h ust. 2 u.p.z.p., art., 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2024-02-06
Data zakończenia obowiązywania 2024-02-27
Załączniki
  • Obwieszczenie [ Pobierz | Pokaż ] (29,66 kB)
  • Informacja o danych osobowych [ Pobierz | Pokaż ] (18,85 kB)
  • Wzór formularza pisma dotyczący aktu planowania przestrzennego [ Pobierz | Pokaż ] (57,67 kB)
  • Materiały instruktażowe dotyczący formularza pisma w sprawie aktu planowania przestrzennego [ Pobierz | Pokaż ] (413,56 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2024-02-06
  1. 2024-02-06 13:03:48 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2024-02-06 08:14:24 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót