Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach w granicach terenu oznaczonego symbolem MW17

Treść
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr LVII/1081/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/880/23 Rady Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2023 r. w granicach terenu oznaczonego symbolem MW17. Procedura planistyczna będzie prowadzona z zastosowaniem trybu postępowania uproszczonego. [1], [2] [3]
 
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl/ w zakładce: PLANOWANIE PRZESTRZENNE Obwieszczenia 2024 Styczeń
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE Obwieszczenia 2024 Styczeń w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. [4].
 
Podstawa prawna:
[1] art. 27b ust. 1. pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023, poz. 977 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
[3] art. 27b ust. 4 pkt. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 8a ust. 1, art. 8h ust. 2 – u.p.z.p.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2024-01-30
Załączniki
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego [ Pobierz | Pokaż ] (2,46 MB)
  • Informacja o ochronie danych osobowych [ Pobierz | Pokaż ] (182,1 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęPietrzak Piotr
Data wytworzenia informacji2024-01-30
  1. 2024-01-30 13:33:31 Pietrzak Piotr - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót